Publiczne Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy
Wanda Chotomska - Wesołe Przedszkole. Lubimy śpiewać i tańczyć.
PDF Drukuj

Nasza oferta

Proponujemy rodzicom szeroki wachlarz ofert edukacyjnych
· zajęcia dodatkowe
· cykliczne imprezy
· wycieczki
· konkursy

Szanowni Rodzice od 1.09.2016 r. zostały w przedszkolu uruchomione zajęcia dodatkowe dla dzieci 3,4,5,6 letnich.                                                                                                                                                                   

Religia- prowadzi ks. mgr Piotr Stawasz

Język angielski (włączony do podstawy programowej)- prowadzi mgr Pani Antonina Chmura

Rytmika- prowadzi Pan mgr Ryszard Niewiarowski z udziałem nauczycieli

Logopedia- prowadzi Pani mgr Edyta Szpara

                                                                                                                                          

Informujemy, że za zajecia dodatkowe nie będzie pobierana opłata. Mamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną dlatego zachecamy rodziców do zapisywania i posyłania dzieci na zajęcia dodatkowe.                                                                                                                                    

Kółka zainteresowań dla przedszkolaków: W roku szkolnym 2016/2017 w naszym przedszkolu bedą działać kółkazainteresowań dla dzieci. 1. kółko muzyczno- teatralne: wtorek, czwartek - prowadzą Kazimiera Łącała i Antonina Chmura  2. kółko ekologiczne: poniedziałek, środa -prowadzi Helena Niziołek i Iwona Dyło 3. kółko plastyczne z elementami matematyki: piątek- prowadzą Antonina Chmura  4. Zajęcia z filharmonią

 

Nie wiesz, jakie korzyści daje przedszkole twojemu Dziecku i Tobie. Rodzice- pomyślcie już gdzie poślecie swoje dziecko do przedszkola, gdzie warto zaprowadzić kilkuletniego malucha. Rodzice podejmujcie decyzję o wysyłaniu dziecka do przedszkola lub opiekowaniu się nim samodzielnie w domu. To od waszych wyborów zależy czy pociecha będzie się prawidłowo rozwijała.


Kultywowanie naszych przedszkolnych tradycji w roku szkolnym 2017/2018

- Rozpoczęcie Roku Przedszkolnego

-Wycieczka do Fabryki bombek choinkowych w Nowej Dębie, wyjazd do zamku w Łąńcucie

- Konkurs ekologiczny

- Udział dzieci w akcji "Sprzatanie Świata"

-Przystąpienie do Programu przedszkolnej akcji antynikotynowej "Czyste Powietrze Wokół Nas"

-Pasowanie na przedszkolaka

-Głośne czytanie dzieciom bajek i opowiadań w ramach kampanii  ''Cała Polska czyta dzieciom''

-Wycieczka do lasu

- Dzień Pieczonego Ziemniaka

-Dzień Pluszowego Misia

-Dzień Przedszkolaka

-Andrzejki

-Mikołajki

-Spotkanie przy wigilijnym stole "Kolędujemy małemu"

-Dzień Babci i Dziadzia

-Festiwal piosenki religijnej

- Wycieczka do Teatru Maska w Rzeszowie

-Spotkanie przy Wielkanocnym stole

-Dzień Polski

-Święto Flagi

- Wyjazd do siedziby CARITAS w Budach  Głogowskich

-Wyjazd dzieci wraz z rodzicami do Inwałdu

- 45-lecie powstania Przedszkola wraz z Dniem Rodziny

-Obchody Dnia Dziecka-wycieczki w różne strony naszego kraju wg. ustaleń rodziców przy udziale nauczycieli

-Zakończenie roku i  pożegnanie starszaków

- Celebrowanie urodzin dzieci wg. kalendarza
 

 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i
edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego w
równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych idostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 
Celem wychowania przedszkolnego jest:

1)wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a
co złe;

3)kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i
trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4)rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5)stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach
fizycznych i intelektualnych;

6)troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7)budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności pre zentowania swoich przemyśleń wsposób zrozumiały dla innych;

8)wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę,
taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej)oraz postawy patriotycznej;

10)zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i
samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

11)przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej
 
12)w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym, októrych mowa w
ustawie z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. Nr 17, poz.141, zpóźn. zm.1)), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.
 
Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i
możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – stosownie także do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego.
 
Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola oraz innej formy wychowania
przedszkolnego. W każdym z obszarów są podane umiejętności i wiadomości, którymi dzieci kończące wychowanie przedszkolne powinny się wykazywać. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci wnastępujących obszarach:
 
1.Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w
szkole podstawowej:
 
1)obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
 
2)przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
 
3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
 
4)wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także że nie należy wyszydzać i szykanować innych;
 
5)umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.
 
2.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymy wania ładu i porządku. Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1)umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;
2)właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i
sprząta po sobie;
3)samodzielnie korzysta z toalety;
4)samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;
5)utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
 
3.Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci. Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
 
1)zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym,
fleksyjnym iskładniowym;
2)mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji lub komunikuje się w
inny zrozumiały sposób;
3)uważnie słucha, pyta oniezrozumiałe fakty iformułuje dłuższe wypowiedzi oważnych sprawach;
4)w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrzebach i
decyzjach.
 
4.Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanieo wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
2)grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) iformułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne,a
te są inne;
3)stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
 
5.Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Dziecko kończące wychowanie przedszkolne irozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1)dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;
2)dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki
są konieczne;
3)jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
4)uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach igrach w\ ogrodzie przedszkolnym, w
parku, na boisku, w sali gimnastycznej.
 
6.Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę wszkole podstawowej:
1)wie, jak trzeba zachować się wsytuacji zagrożenia igdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
2)orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i w korzystaniu ze środków transportu;
3)zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
4)wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw istosować środków chemicznych (np. środków czystości);
5)próbuje samodzielnie ibezpiecznie organizować sobie czas wolny wprzedszkolu iwdomu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.
 
7.Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem iaktorem.Dziecko kończące wychowanie przedszkolne irozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1)wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, wteatrze, w kinie;
2)odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).
 
8.Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec). Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1)śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
2)dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa iwysokości dźwięku) i wyraża je ruchem;
3)wyraża stany emocjonalne, pojęcia izjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej – instrumen
talnej (zużyciem instrumentów perkusyjnych oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej;
4)w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.
 
9.Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne. Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1)umie wypowiadać się wróżnych technikach plastycznych iprzy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak
kształt i barwa) wpostaci prostych kompozycji iform konstrukcyjnych;
2)przejawia, wmiarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami idziełami sztuki oraz tradycjamiiobrzędami ludowymi ze swojego regionu;
3)wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą iarchitekturą (także architekturą zieleni iarchitekturą wnętrz) 
 
10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie
sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej pracy;
2) używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;
3) interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one
działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne
decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody (np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie
zdejmuje czapki w mroźną pogodę);
2) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr;
stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;
2) wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin
(światło, temperatura, wilgotność);
3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek
może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego;
2) wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
3) ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;
4) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także
w odniesieniu do innych obiektów;
5) wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;
6) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu
kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;
2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na
obrazkach;
3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
4) interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
5) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;
6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie
fonetycznej;
7) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli,
np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.
 
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie one pracują, czym się zajmują;
2) zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych
przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;
3) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;
4) nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;
5) wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;
2) rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;
3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie;
4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami,
ruchem, mimiką, gestami.

17. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci
należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których
mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) uczestniczy w zabawach prowadzonych w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym;
2) rozumie bardzo proste polecenia wydawane w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym
i reaguje na nie;
3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub
języku regionalnym;
4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych w języku mniejszości narodowej lub etnicznej
lub języku regionalnym;
5) wie, do jakiej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej należy;
6) zna godło swojej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej.
Zalecane warunki i sposób realizacji
W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym
zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu oraz innej formie wychowania przedszkolnego,
w rozliczeniu tygodniowym:
1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim
udziale nauczyciela);
2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie
przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje
przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania
przedszkolnego;
4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się w szczególności
czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).
Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić
analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie
informacji, które mogą pomóc:
1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej
gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;
2) nauczycielowi przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego przy opracowaniu indywidualnego programu
wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie
nauki w szkole podstawowej, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
– zespołowi nauczycieli i specjalistów przy opracowywaniu lub modyfikowaniu indywidualnego programu edukacyjno-
terapeutycznego;
3) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej przeprowadzającym, w razie potrzeby związanej ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, pogłębioną diagnozę dziecka.
W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej. Ze względu na dobro dzieci
należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach
w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami.
Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane
w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy.
Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego.
Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym nowożytnym
w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączenie do zajęć rymowanek,
prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym.
Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające
do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest
nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.
Realizację programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego,
w oddziale w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, zależnie od czasu pracy oddziału lub innej formy
wychowania przedszkolnego, powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom. Prowadzenie zajęć lub części zajęć z zakresu
kształtowania sprawności fizycznej dzieci, wychowania przez sztukę oraz przygotowania dzieci do posługiwania się językiem
obcym nowożytnym można powierzyć innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisachw sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze nauczyciele:
1) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu lub
innej formie wychowania przedszkolnego; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego
i włączają ich do procesu nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności w niej określonych;
2) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych
dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;
3) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego,
np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej nauczyciele powinni znać podstawę
programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego.
 
 

cwiczyc-kazdy-moze

Polecamy

Gmina Ostrów
Oficjalna witryna Urzędu Gminy Ostrów.
Forum Gminy Ostrów
Forum internetowe mieszkańców Gminy Ostrów.
Galeria Gminy Ostrów
Duża baza zdjęć z Gminy Ostrów.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Cytat Wandy Chotomskiej
Archiwalna strona internetowa Publicznego Przedszkola w Kozodrzy - ostrow.gmina.pl