Publiczne Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy
Wanda Chotomska - Wesołe Przedszkole. Lubimy śpiewać i tańczyć.
PDF Drukuj

 

Obowiązek szkolny 6 – latków zniesiony

 

Od roku szkolnego dzieci będą obowiązkowo rozpoczynać naukę w wieku 7 lat po rocznym obowiązkowym przygotowaniu przedszkolnym dla 6 – latków. W miejsce obowiązku przedszkolnego dla 5 – latków wprowadzone zostaje prawo dzieci 5 – letnich do wychowania przedszkolnego. Utrzymane zostaje też prawo do wychowania przedszkolnego dla dzieci 4 - letnich. Prawo do wychowania przedszkolnego oznacza, że Samorząd musi je zapewnić dziecku jeśli o to wystąpią rodzice. W ustawie pozostawiony został zapis, zgodnie z którym dzieci 4 - letnie prawo do wychowania przedszkolnego otrzymają od 1 września 2017 r. Nowelizacja przewiduje, że od nowego roku szkolnego dzieci 6 – letnie będą mogły pójść do I klasy pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeśli nie będą go miały konieczna będzie pozytywna opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej. Nowelizacja ma też umożliwić dzieciom 6 - letnim, którzy w tym roku posłali je do pierwszej klasy, ponowne zapisanie ich do pierwszej klasy w przyszłym roku. Rodzice będą mieli czas na złożenie takiego wniosku do 31 marca. Dziecko, którego rodzice tak zdecydują nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promocji do klasy II. Do końca roku szkolnego będzie mogło kontynuować naukę w klasie I lub skorzystać z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

 

K. Ł.

 

Zapisy do Publicznego Przedszkola im. W. Chotomskiej w Kozodrzy na rok szkolny 2017/2018

 

         Od dn. 7.03.2017 r. do 31.03.2017 r. zapraszamy do naszego przedszkola dzieci 3,4,5,6 – letnie i prosimy Rodziców o pobranie wniosków na Nowy Rok szkolny 2017/2018.

Realizacja podstawy programowej w godzinach od 8.00 – 13.00. Proponujemy zajęcia dodatkowe takie jak:

 • religia,
 • rytmika,
 • logopedia,
 • j. angielski (wchodzi w obowiązkową podstawę programową)

prowadzone przez kompetentną i wykształconą kadrę pedagogiczną.

Proponujemy także kółka zainteresowań takie jak:

 • muzyczne,
 • teatralne,
 • taneczne.

Wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola można pobrać bezpośrednio w przedszkolu w godzinach od 8.00 – 9.00 oraz od 13.00 – 15.00. Wypełniony wniosek należy składać u dyrektora przedszkola w nieprzekraczalnym terminie od    7.03 – 31.03.2017 r.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, odbierane będą od Rodziców dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola w terminie od 23.02- 6.03.2017 r.


 

 

Przy ustalaniu wyników rekrutacji  ustala się kryteria z zachowaniem ich kolejności.

Wartość każdego kryterium   wynosi 10 punktów o którym mowa w art.20c pkt.2 ustawa o systemie oświaty(Dz. U. z 2014 r. poz. 7):

 

-wielodzietność rodziny kandydata ( 3 i więcej dzieci)

 

-niepełnosprawność kandydata

 

-niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

-niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

-niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

-samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 

-objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Kryteria ustalone przez organ prowadzący podlegające punktacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

 

- Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, zamieszkałe na terenie gminy Ostrów, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, położone w odległości 3 km. od miejsca zamieszkania- 10 pkt.

 

- Dziecko, którego oboje rodzice pracują zawodowo i studiują/uczą się/ w systemie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne, lub pozarolniczą działalność gospodarczą- 8 pkt.

 

- Dziecko, którego jedno z rodziców pracuje zawodowo , studiuje /uczy się/ w systemie stacjonarnym, prowadzi gospodarstwo rolne, lub pozarolniczą działalność gospodarczą- 5 pkt.

 

- Dziecko, którego rodzeństwo  kontynuuje edukację przedszkolną w wybranym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, lub naukę w szkole podstawowej, w której jest oddział przedszkolny- 4 pkt.

- Liczba zadeklarowanych godzin pobytu w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie- 1 pkt.

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO
Publicznego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę-prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60)
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r.o zmianie  ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych  ustaw (Dz.U. z  7 stycznia 2014r. poz.7)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. 2017 poz. 59)
 • Statut Publicznego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy.

 

 

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkoli obejmuje:

 

a)składanie deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka w roku szkolnym 2017/2018

b)Określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu

c)Składanie wniosków wraz z załącznikami

d) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

e) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych

f) składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do komisji rekrutacyjnej

g) przygotowanie i wydawanie uzasadnienia o odmowie przyjęcia do przedszkola

h) złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

i) rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

j) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

k) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.

 

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

1.  Do Publicznego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Ostrów.

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4. Dziecko przed pójściem do szkoły jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

5. Liczba oddziałów określona w Projekcie Organizacyjnym jest liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

6. Podstawowa rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy odbywa się raz w roku

7. Harmonogram rekrutacji:

 1. 1)Od 24.02.2017 r.- 6.03.2017 r.-składanie deklaracji o kontynuacji edukacji dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018
 2. 2)06.03.2017 r.- ustalenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu
 3. 3)Od 07.03.2017 r.- 31.03.2017 r.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. 4)Od 4.04- 7.04.2017 r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty/Dz.U z 2016 r. poz.1943 ze zm./
 5. 5)13.04.2017 r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 1. 6)Od 18.04-21.04.2017 r. – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 2. 7)25.04.2017 r.– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

8. Kryteria  brane pod uwagę przy przyjmowaniu dzieci do przedszkola opracowane zgodnie z nowelizacją Ustawy o Systemie Oświaty z dn. 18.01.2014r. (Dz.U.2014.poz.7) w zakresie zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola i placówek oświatowych:

1) Wielodzietność rodziny kandydata

2) Niepełnosprawnośc rodziny kandydata

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora lub wicedyrektora przedszkola oprócz wymienionych w rozdziale II pkt. 8 przyjmuje dodatkowe, uszczegółowione kryteria postępowania rekrutacyjnego uzgodnione z organem prowadzącym:

Lp.

Kryterium

Wartość punktowa

1.

Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, zamieszkałe na terenie Gminy Ostrów, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położone w odległości do 3 km. od miejsca zamieszkania.

 

10 pkt

2.

Dziecko, którego oboje rodzice pracują zawodowo i studiują/uczą się/ w systemie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

8 pkt

3.

Dziecko, którego jedno z rodziców pracuje zawodowo, studiuje, /uczy się/ w systemie stacjonarnym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

5 pkt

4.

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w wybranym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub naukę w szkole podstawowej, w której jest oddział przedszkolny.

 

4 pkt

5.

Liczba zadeklarowanych godzin pobytu w przedszkolu , innej formie wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie*

1 pkt

III. Postępowanie rekrytacyjne:

1) Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

2) Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

IV.Do zadań Komisji rekrutacyjnej należy:

 1) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

2) Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zawierać będzie  imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która upoważnia do przyjęcia.

3) Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

4) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.

5) Dyrektor Publicznego Przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to:

a. „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”;
b. Inne dokumenty wymagane we wniosku.

 Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej to:

a. Imienna lista zgłoszonych dzieci do przedszkola;

b. Deklaracje kontynuacji edukacji przedszkolnej dzieci, które wcześniej uczęszczały do przedszkola.
c. „Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola”, oraz inne dokumenty złożone przez rodziców;
d. Arkusz organizacyjny przedszkola.

 Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:

a. listy dzieci przyjętych do P.  Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Kozodrzy ( według rozdziałów z zaznaczeniem rocznika)
b. listy dzieci nieprzyjętych do P.P. w Kozodrzy
c. liczbę punktów zdobytych przez dziecko

V. Zadania dyrektora przedszkola

1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjnej:

a) Wywieszenie ogłoszenia o terminach rekrutacji i niniejszego Regulaminu;
b) Wyjaśnianie rodzicom zasad określonych w niniejszym Regulaminie;
c) Wydawanie i przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola” oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców;
d) Sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

- datę urodzenia dziecka,
- miejsce zamieszkania dziecka,
- czas pobytu dziecka w przedszkolu,
- wymogi dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu,
- pracę rodziców, telefony kontaktowe,
- czytelność zapisów i pieczęci w wniosku zgłoszenia i innych dokumentach.

e) Sporządzenie na posiedzenie Komisji wykazu zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy wiekowe, zawierającego następujące informacje:

- nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym,
- adresy zamieszkania dzieci,
- informacje o pełnym (z wyżywieniem) lub niepełnym czasie pobytu dziecka w przedszkolu.

2. Nadzorowanie pracy Komisji Rekrutacyjnej.
 
VI. Przepisy końcowe

1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy, lecz liczba ta nie może być większa niż 25 dzieci.

2. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora, z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale II, punkty 1-9. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

5. Traci moc Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 17.02.2014 r. w sprawie Regulaminu Rekrutacji  przyjęcia dzieci do Publicznego Przedszkola w Kozodrzy .

 

Nowy Regulamin został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej  z dnia 21.02.2017 r

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 21.02.2017r.

 

 

 

 

cwiczyc-kazdy-moze

Polecamy

Gmina Ostrów
Oficjalna witryna Urzędu Gminy Ostrów.
Forum Gminy Ostrów
Forum internetowe mieszkańców Gminy Ostrów.
Galeria Gminy Ostrów
Duża baza zdjęć z Gminy Ostrów.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Cytat Wandy Chotomskiej
Archiwalna strona internetowa Publicznego Przedszkola w Kozodrzy - ostrow.gmina.pl